Uw gegevens en privacy bij Ergopraktijk Rijswijk

Omgang met uw vertrouwelijke persoonsgegevens bij ons in de praktijk.

Ergopraktijk Rijswijk gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Vanaf 25 mei 2018 wordt dit nagestreefd vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Waarom hebben wij gegevens nodig?
Om u te behandelen bij Ergopraktijk zijn er persoonsgegevens van u nodig. Die verstrekt u via het aanmeld- of contact formulier op de website, telefonisch of via de mail. Ergopraktijk Rijswijk deelt deze persoonsgegevens niet met derden, tenzij u hier toestemming voor heeft gegeven. De persoonsgegevens die wij van u nodig hebben om zorg te verlenen zijn de volgende gegevens:

  • NAW gegevens, BSN, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, mailadres
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • Bijzondere medische gegegevens

Hoe lang worden uw gegevens bewaart?
Het ergotherapeutisch dossier moet bij wet 15 jaar bewaard worden, we doen dit middels een (digitaal) archief. Overige gegevens zoals het ingevulde contact- of aanmeldformulier wordt bewaard tot afhandeling hiervan. Uw persoonsgegevens worden nooit langer bewaard dan nodig is voor de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden.

Delen  en opslag van uw gegevens
Uitsluitend met uw toestemming, zal indien noodzakelijk uw persoonlijke gegevens gedeeld worden aan andere zorgverleners. Denk hierbij aan rapportage, overdracht met andere behandelaar of terugkoppeling aan verwijzer. Uw gegevens worden opgeslagen in onze praktijk software. Met deze partij heeft Ergopraktijk Rijswijk een overeenkomst. Gegevensoverdrachten naar extern lopen bij Ergopraktijk niet digitaal, maar schriftelijk. Verslaglegging van uw persoonsgegevens valt onder de verantwoordelijkheid van Ergopraktijk Rijswijk.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering via het contactformulier aan ons doorgeven.

Beveiliging
Ergopraktijk Rijswijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks toch de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd, bewaard of onrechtmatig verwerkt of gedeeld zijn? Neem dan contact op met ons.

Meer informatie
Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Ergopraktijk Rijswijk kun je contact opnemen via het algemene telefoonnummer of via info@ergopraktijkrijswijk.nl